ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TAXATIE- EN EXPERTISEBUREAU A. VON RETH B.V. H.O.D.N. BUREAU VON RETH, BUREAU VON RETH TAXATIE, VON RETH TAXATIE TE EINDHOVEN

1. AANDUIDING PARTIJEN
In deze voorwaarden wordt Taxatie- en Expertisebureau A. von Reth B.V., tevens handelende onder de namen Bureau von Reth, Bureau von Reth Taxatie en Von Reth Taxatie, aangeduid als: Von Reth Taxatie. De andere partij wordt aangeduid als: Opdrachtgever.

2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvaarde orders, opdrachten en/of andere overeenkomsten, alsmede op onderhandelingen, aangegaan door Von Reth Taxatie met de opdrachtgever al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde.
2.2 De toepassing van inkoop- of andere nadere voorwaarden en condities van de Opdrachtgever worden nadrukkelijk uitgesloten, tenzij Von Reth Taxatie uitdrukkelijk heeft verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
2.4. Een opdrachtgever die eenmaal onder de gelding van de onderhavige voorwaarden met Von Reth Taxatie heeft gehandeld, wordt geacht bij eventueel daarna door opdrachtgever geplaatste opdrachten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te gaan, ongeacht of een zodanige opdracht schriftelijk is bevestigd.

3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
3.1. Alle offertes van Von Reth Taxatie zijn vrijblijvend en binden Von Reth Taxatie niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Zonder opdrachtbevestiging zijdens Von Reth Taxatie kan de opdracht niet geacht worden door Von Reth Taxatie te zijn geaccepteerd. Opdrachten die door opdrachtgever worden geplaatst per telefoon of e-mail komen pas tot stand door bevestiging schriftelijk of per e-mail door Von Reth Taxatie. Von Reth Taxatie is gerechtigd haar offerte binnen 2 werkdagen na ontvangst van aanvaarding door de opdrachtgever te herroepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Offertes worden in elk geval geacht te zijn vervallen indien deze niet binnen 15 dagen na ontvangstdatum van de offertes door de opdrachtgever zijn aanvaard.
3.2. Een overeenkomst tussen Von Reth Taxatie en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Von Reth Taxatie de aan hem gegeven opdracht door bevestiging heeft aanvaard. De opdrachtbevestiging van Von Reth Taxatie wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door opdrachtgever binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Von Reth Taxatie schriftelijk anders wordt bericht.
3.3. In het geval dat de overeenkomst een spoedeisend karakter heeft, wordt in ieder geval de overeenkomst eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien Von Reth Taxatie de uitvoering van de opdracht ter hand neemt. In dat geval geldt de door Von Reth Taxatie aan opdrachtgever toe te zenden factuur als opdrachtbevestiging en heeft opdrachtgever geen mogelijkheid tegen die opdrachtbevestiging te protesteren.
3.4. Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door opdrachtgever met door Von Reth Taxatie ingeschakelde derden, personeelsleden van Von Reth Taxatie hier nadrukkelijk onder begrepen, verbinden Von Reth Taxatie slechts indien zij door Von Reth Taxatie zelf schriftelijk of per e-mail worden bevestigd.
3.5. Veranderingen en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien zij nadrukkelijk en schriftelijk door Von Reth Taxatie en opdrachtgever zijn overeengekomen.
3.6. Indien na het verzenden van de offerte dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer der prijsbepalende kostprijsfactoren zoals lonen, valutakoersen, belastingen, sociale- of overheidslasten, assurantiepremies en dergelijke stijgen, heeft Von Reth Taxatie het recht de met opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Von Reth Taxatie heeft voorts het recht de overeengekomen prijs aan te passen indien blijkt dat de details van de te taxeren objecten sterk afwijken van de bij het opmaken van de offerte bekende gegevens.
3.7. Von Reth Taxatie stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis van de aanpassing der prijs. Indien de prijsstijging meer dan 20% en/of meer dan € 1.000 van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft opdrachtgever het recht om 7 dagen na de kennisgeving door middel van een mededeling schriftelijk of per e-mail aan Von Reth Taxatie de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit, gelet op de omstandigheden van het geval, kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft opdrachtgever geen enkel recht op vergoeding van enigerlei schade. In geval van beëindiging als in de voorgaande zin bedoeld, heeft Von Reth Taxatie aanspraak op schadevergoeding indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd.

4. VERRICHTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN
4.1. Von Reth Taxatie zal haar werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en is niet gehouden een bepaald resultaat te bereiken.
4.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Von Reth Taxatie nodig heeft voor het naar het oordeel van Von Reth Taxatie adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm en tijdig in het bezit komen van Von Reth Taxatie. Dit geldt in het bijzonder, doch niet uitsluitend, voor de in de opdrachtbevestiging nader omschreven respectievelijk genoemde stukken.
4.3 Als Opdrachtgever nalaat of nalaat tijdig de gegevens noodzakelijk voor het verrichten van de taxatie aan Von Reth Taxatie te verstrekken, komen de eventueel daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever.
4.4 Von Reth Taxatie zal de aanwijzingen van Opdrachtgever alleen volgen als deze naar het inzicht van Von Reth Taxatie geen afbreuk doen aan de correcte nakoming van de opdracht door Von Reth Taxatie en als deze voor of uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gegeven zijn.
4.5 Door Von Reth Taxatie aan de opdrachtgever bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties, e-mails en dergelijke, hebben het karakter van een benaderende aanduiding en verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
4.6 Von Reth Taxatie is op geen enkele wijze aansprakelijk en nergens toe gehouden indien het door of namens de opdrachtgever aan de hand van de door Von Reth Taxatie verrichte werkzaamheden verkregen resultaat op enigerlei wijze afwijkt van de voornoemde gegevens.
4.7 Indien een uitvoering van een opdracht niet binnen de opgegeven en overeengekomen termijn mocht kunnen geschieden, kan Von Reth Taxatie daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Overschrijding van de overeengekomen termijn geeft opdrachtgever nimmer recht op (gedeeltelijke) niet-nakoming van enige jegens Von Reth Taxatie aangegane verplichting, waaronder uitdrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen. Opdrachtgever heeft evenmin aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Von Reth Taxatie.
4.8 Von Reth Taxatie wordt geacht toestemming te hebben verkregen van de zijde van de opdrachtgever om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake daarvan telkens per onderdeel afzonderlijk aan opdrachtgever te factureren.

5. PRIJS EN BETALING
5.1 Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders weergegeven, vermeld in Euro’s en exclusief BTW. De prijzen zijn exclusief de niet tot de normale bedrijfskosten behorende kosten.
5.2 De opdrachtgever is gehouden de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. De aan de door de opdrachtgever te verrichten betaling verbonden kosten van betalingsverkeer komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor betaling van het verschuldigde bedrag aan Von Reth Taxatie, zonder enige korting of verrekening, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een beroep te doen op een recht tot opschorting van betalingsverplichtingen jegens Von Reth Taxatie. Indien de opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Von Reth Taxatie geleden en te lijden schade. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, waarbij een gedeelte van de maand wordt aangemerkt als één maand.
5.3 Von Reth Taxatie is gerechtigd zijn vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur na het verstrijken van de betalingstermijn aan een derde ter incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke kosten alsmede alle buitengerechtelijke kosten om tot de incassering van de vordering te komen van Von Reth Taxatie komen voor rekening van Opdrachtgever en worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-.
5.4 Als met meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een overeenkomst is aangegaan, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de volledige overeengekomen prijs.
5.5 Niet-betaling van een factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle vorderingen van Von Reth Taxatie op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden, waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vordering die op dat moment nog niet opeisbaar zijn, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Von Reth Taxatie vereist is. Von Reth Taxatie is gerechtigd opdrachten van opdrachtgever te weigeren en het uitvoeren van werkzaamheden uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop opdrachtgever zorg heeft gedragen voor betaling van al het verschuldigde aan Von Reth Taxatie.
5.6 De volledige vordering tot betaling is direct opeisbaar indien de betalingstermijn is overschreden, er beslag op zaken of vorderingen van contractspartij wordt gelegd, de Opdrachtgever failliet is verklaard of surséance van betaling aanvraagt; de Opdrachtgever wordt overgenomen, ontbonden of geliquideerd; de Opdrachtgever (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld, een beroep op de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen doet dan wel overlijdt.

6. ZEKERHEIDSSTELLING
6.1. Von Reth Taxatie is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, te zijner keuze te eisen dat Opdrachtgever hetzij de overeengekomen tegenprestaties vooruitbetaalt, hetzij dat Opdrachtgever een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt, zoals een onherroepelijke bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen Von Reth Taxatie van Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst of uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen. Voldoet Opdrachtgever niet aan een verzoek tot zekerheidsstelling binnen de gestelde termijn of aan enige andere verplichting die op Opdrachtgever rust uit hoofde van de wet, overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan is Opdrachtgever zonder dat enige vorm van ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
6.2. Indien er gerede twijfel en/of gegronde vrees bestaat bij Von Reth Taxatie omtrent de tijdige betaling door Opdrachtgever, is Von Reth Taxatie bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, of indien haar werkzaamheden gereed zijn en geresulteerd hebben in verslagen, rapporten of adviezen, de betreffende stukken onder zich te houden totdat de opdrachtgever genoegzame zekerheid voor de betaling van het overeengekomen bedrag, vermeerderd met de vertragingsschade heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Von Reth Taxatie door deze vertraging geleden schade.

7. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN (overmacht)
7.1. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hieronder in ieder geval begrepen ziekte onder onmisbaar personeel van Von Reth Taxatie en onder de door Von Reth Taxatie ingeschakelde derden, oorlogs- handelingen, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsbezettingen, (technische) bedrijfsstoornissen, etc., geeft Von Reth Taxatie te zijner keuze het recht ofwel de overeengekomen termijn van uitvoering van de werkzaamheden te overschrijden ofwel de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat Von Reth Taxatie te dier zake tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Mocht de overmachtsituatie langer dan 3 maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval Von Reth Taxatie geen schadevergoeding verschuldigd is.
7.2. Indien op het moment van de ontbinding in gevolge dit artikel reeds door Von Reth Taxatie een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden het reeds uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden te betalen met inachtneming van de overeengekomen prijs, vermeerderd met de eventueel door Von Reth Taxatie reeds gemaakte kosten.

8. ONTBINDING
8.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Von Reth Taxatie met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor Von Reth Taxatie ontstane schade vergoedt met een minimum van 10% van de opdrachtprijs. Onder deze schade wordt begrepen de door Von Reth Taxatie geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval die werkzaamheden die Von Reth Taxatie reeds ter voorbereiding heeft gemaakt. Zodra een opdracht is gestart, is annulering niet meer mogelijk. Alsdan is opdrachtgever gehouden de volledige overeengekomen vergoeding te voldoen, ook als volledige uitvoering van de opdracht of eventuele deelopdrachten niet meer wordt gewenst. Art. 7:408 lid 2BW is niet van toepassing. Annulering van de duurovereenkomst door opdrachtgever is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
8.2 Von Reth Taxatie is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst tussen partijen te annuleren, in ieder geval als naar haar oordeel de verhouding met opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, als openstaande facturen niet binnen de geldende betalingstermijn worden voldaan en indien Von Reth Taxatie voor de uitvoering van de opdrachten afhankelijk is van de medewerking van derden die, om welke reden dan ook, niet of niet tijdig die medewerking kunnen geven.
8.3 Von Reth Taxatie is gerechtigd in geval van niet behoorlijke dan wel niet tijdige nakoming van op opdrachtgever rustende verplichtingen, alsook in het geval opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel op eigen verzoek dan wel op verzoek van een derde in staat van faillissement wordt verklaard dan wel wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel indien er op enigerlei wijze beslaglegging op zijn goederen plaatsvindt dan wel indien opdrachtgever op enigerlei andere wijze de vrije beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel indien opdrachtgever zijn bedrijf stillegt dan wel dreigt stil te leggen, dan wel zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsaneringsregeling/ afbetalingsregeling, dan wel indien Von Reth Taxatie in alle redelijkheid ervan uit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op zeer korte termijn zal gaan voordoen en opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stelt, om iedere verdere uitvoering van werkzaamheden op te schorten alsook iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door enkele schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zulks onverminderd de aan Von Reth Taxatie toekomende rechten zoals het recht tot volledige schadevergoeding.

9. RECLAMES
9.1. Het niet-aanvaarden van de overeengekomen werkzaamheden ontheft opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Von Reth Taxatie.
9.2. Klachten omtrent kwaliteit, de wijze waarop de werkzaamheden zijn verricht dan wel omtrent de tarieftoepassing worden door Von Reth Taxatie slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per e-mail door opdrachtgever bij Von Reth Taxatie worden ingediend, waarbij opdrachtgever melding maakt van het moment van het verrichten van de werkzaamheden, de aard van de verrichte werkzaamheden alsook een andere omschrijving van de klacht.
9.3. Klachten over de verrichte werkzaamheden mogen geen invloed hebben op eerder verrichte werkzaamheden. Von Reth Taxatie is niet gehouden een klacht in behandeling te nemen zolang opdrachtgever enige factuur voor verrichte werkzaamheden onbetaald laat. Mocht de klacht betrekking hebben op aspecten die voortvloeien uit of samenhangen met informatie of specificaties als verstrekt door opdrachtgever, dan is Von Reth Taxatie niet gehouden de klacht in behandeling te nemen, gezien de beperking van aansprakelijkheid opgenomen in artikel 10.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Von Reth Taxatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover Von Reth Taxatie’s aansprakelijkheid ter zake is verzekerd. Het niet aansprakelijk zijn voor enige schade omvat mede schade die is ontstaan of is veroorzaakt door het gebruik van de verrichte werkzaamheden of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de werkzaamheden zijn betrokken, tenzij zulks schriftelijk door Von Reth Taxatie is gegarandeerd. Von Reth Taxatie is evenmin aansprakelijk indien door opdrachtgever wordt gemeend dat Von Reth Taxatie had moeten adviseren, terwijl Von Reth Taxatie advisering achterwege heeft gelaten. Von Reth Taxatie is evenmin aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens, in welke vorm dan ook, die door opdrachtgever aan Von Reth Taxatie ter beschikking zijn gesteld. Von Reth Taxatie is evenmin aansprakelijk voor de invulling die door opdrachtgever wordt gegeven aan de door Von Reth Taxatie verrichte werkzaamheden.
10.2. De in het eerste lid opgenomen bepaling is niet van toepassing indien aantoonbaar sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Von Reth Taxatie.
10.3. Opdrachtgever is uitdrukkelijk gehouden Von Reth Taxatie te vrijwaren voor en Von Reth Taxatie schadeloos te stellen terzake van aanspraken van derden die samenhangen met respectievelijk betreffen schade terzake waarvan Von Reth Taxatie niet aansprakelijk is.
10.4 In alle gevallen waarin Von Reth Taxatie een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als ware deze bepaling door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

11. GESCHILLEN
11.1. Alle geschillen, die tussen Von Reth Taxatie en opdrachtgever, betreffende de uitvoering van de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, offertes, opdrachten en dergelijke mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant.
11.2. Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door Von Reth Taxatie aan opdrachtgever wordt verstrekt in voorbereiding op of gedurende de samenwerking, worden geacht strikt persoonlijk en vertrouwelijk te zijn.
11.3 Mochten onderhandelingen niet uitmonden in een overeenkomst, dan is opdrachtgever gehouden de hoogste mate van geheimhouding te betrachten ten aanzien van die informatie, die zij dan niet mag verstrekken aan derden. Daarnaast zal opdrachtgever niet gerechtigd zijn op enigerlei wijze gebruik te maken van de door Von Reth Taxatie reeds aangeleverde informatie en dient opdrachtgever alle informatie aan Von Reth Taxatie te retourneren en gemaakte kopieën te vernietigen.

12. DEPOT
12.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van rechtbank Oost-Brabant en treden in werking met ingang van 1 januari 2016. Zij vervangen vanaf die datum alle eerdere voorwaarden.

Certificeringen